Search form

Mattiu 13:18

Yù Keyarigán nayù Minámmulá ta Bini

Markus 4:13-20; Lukas 8:11-15

18Á kinagi na paga nira ni Apu Kesu, “Ginnán naw laguk yù kebalinán nayù ángngarigák ku nga meyannung sù minángngiwárì ta bini.