Search form

Mattiu 13:24

Yù Ángngarigán nga Meyannung ta Kaddà nga Nepattubbu ta Bini

24Á ajjan paga yù tádday nga ángngarigán nga inistoriá ni Apu Kesu sù ira tatolay. “Á meyárik yù pammagure ni Namarò sù tolay nga nangiwárì sù napiá nga bini sù ákkomanán na.