Search form

Mattiu 13:31

Yù Keyarigán nayù Kabadditán nga Bukal ánna yù Áppalappák ta Pán

Markus 4:30-34; Lukas 13:18-21

31Ajjan paga yù ángngarigán nga kinagi ni Apu Kesu nira. “Kunniaw yù keyarigán nayù pammagurayán ni Namarò ánna yù ira tatolay nga mesipà sù pammagure na. Kunnay sù kabadditán nga bukal, nga inimulá na tolay sù ákkomanán na.