Search form

Mattiu 14:22

Mallakák si Apu Kesu ta Utun na Danum

Markus 6:45-52; Kuan 6:15-21

22Á gapu ta mággè gabingin, lage na pamalabbè ni Apu Kesu sù ira tatolay ta bale ra, pinatake na ta barangay yù ira sinudduán na, ta pinapolu na ira nga dumákì ta dammáng.