Search form

Mattiu 15

Yù Ituddu nayù ngaw ira Naggaká sù ira Kudio

Markus 7:1-13

1Á ajjan yù ira Parisio ánna yù ira mesturu nga mangituddu ta tunung na Kudio, nga naggapu ta Jerusalem, á minay ira kâ Apu Kesu. Á iniyabbû da kuna, 2“Ngattá, ta arád da tuppálan nayù ira sinudduám mu yù kustombare nayù ira ngaw naggaká nittam? Nu kumán ira, arád da baggawán yù limá ra, nga nekontará gemma sù kustombare tam ngámin,” kud da. 3Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na nira, “Á sikayu, ngattá, ta giddang naw yù bilin ni Namarò, tapè tuppálan naw yù kustombare naw? 4Ta kinagi ni Namarò, ‘Makimoray kayu sù ira darakal naw ánna iddi-iddukan naw ira.’ Á kinagi na gapay, ‘Mapapátay laguk yù tolay nga mangiparaparákè sù yáma na ánna yená na.’+ 5Ngam sikayu, kagian naw ta ángngarigán nu ajjan yù tolay nga makkagi kári ammò na kâ innò na ta awán ta awayyá na nga mangabbák nira gapu ta neyátáng lâ kâ Namarò yù kukuá na nga ángngabbák na nira nakuan, 6á arán nen máwák nga abbágán yù ira darakal na. Á gapu ta kunnian yù ángngituddu naw, inuli naw yù ubobuk ni Namarò tapè tuttulan naw yù ággangnguá naw! 7Sikayu nga áppè pípiá! Kuruk nga nekanná nikayu yù inipetúrâ na ngaw ni Namarò kâ Isaya, nga kunniaw:

8‘Danniaw nga tatolay,’ kun ni Namarò, ‘dayáwad dangà megapu sù simù da,

ngam arayyu yù nonò da nikán.

9Awán ta serbi nayù pakimore ra nikán,

gapu ta ibiláng da ta bilin ni Namarò yù ituddu ra lápay,

nga naggapu galâ ta nonò na tolay,’ kun ni Namarò.”+

Yù Mamaddaping ta Tolay

Markus 7:14-23

10Á kabalin ni Apu Kesu nga nakkagi karannian, inagálán na yù ira tatolay, á kinagi na nira, “Ginnán naw yawe nga kagiak ku nikayu, tapè kuruk nga kánnámmuán naw,” kun na. 11“Ari yù kanan nga itallung na tolay ta simù na yù mamaddaping ta tolay, nu ari galâ yù iniyubobuk na nga mallawán ta simù na yù paggapuán nayù karaping na. Yù pagubobuk na ta narákè nga naggapu ta nonò na, yawe yù mangari sù awayyá na nga makimoray kâ Namarò,” kun ni Apu Kesu.

12Á yáyù nga minay laguk kâ Apu Kesu yù ira sinudduán na, á kinagi ra kuna, “Apu, arám mu panò ammu ta natakitán yù nonò nayù ira Parisio ta pakaginná ra sù kinagim?” 13“Wan ay,” kun ni Apu Kesu. “Á mabaddul sangaw gemma ngámin nga katággitádday nga mulá nga arán na inimulá nayù Yámà nga ajjan ta lángì. 14Paguráyán naw lâ yù ira buling nga mangering sù ira kagittá ra nga buling nga umay mappetuluk nira. Á nu ituddu na buling sù kabbulun na nga buling yù pallakarád da, mapannâ ira duá sangaw ta abbû,” kun na.

15Á kinagi na laguk ni Eduru kuna, “Ibukalám mungè nikami yù kebalinán nayù ángngarigán nga kinagim nira,” kun na. 16Á kinagi ni Apu Kesu, “Arán naw panò lâ paga kánnámmuán? 17Arán naw panò ammu ta maguray lâ nga kanan yù itallung na tolay ta simù na, umay galâ ta bitúká na, á mallawán sangaw? 18Ngam ta pagubobuk na, yù mallawán ta simù na, yaw naggapu ta nonò na tolay, á yáyù yù mamaddaping ta tolay, ánna mangari sù awayyá na nga makimoray kâ Namarò. 19Ta yù nonò na tolay yù paggapuán nayù narákè nga ággangnguá na nga mamapátay, mangarallaw ánna makikarallaw, makkokò, á malladduk nga massistígu, ánna mallilíbâ. 20Danniaw yù mamaddaping ta tolay ánna mangari ta awayyá na nga makimoray kâ Namarò. Ngam nu kumán nga ari mabaggawán yù limá na, ari yian yù mamaddaping ta tolay,” kun ni Apu Kesu.

Yù Pangikatalà nayù Babay nga Ari Kudio

Markus 7:24-30

21Á nánaw laguk si Apu Kesu tán nga lugár, nga minay ta lugár nayù ira ili na Tiro ánna Sidon. 22Á ajjan tán yù babay nga taga Kenan, nga minay kâ Apu Kesu. Á inikatol na nga kinagi kâ Apu Kesu, “Ikállà makè, Apu, sikaw nga Ginaká ni Patul Dabid, ta narigirigâ yù anâ ku nga babay, nga nagunagán na anitu!” kun nayù babay. 23Ngam ari bulubugá simibbák si Apu Kesu. Á nakkallakalli yù babay nga jimináddán nira. Á yáyù nga jimikkì kâ Apu Kesu yù ira sinudduán na nga makikomá kuna, á kinagi ra, “Apu, papanáwam mu bì yù babay,” kud da kuna.

24Á gapu ta ari Kudio yù babay nga makkiddaw kâ Apu Kesu, kinagi ni Apu Kesu, “Jinok nangà nayù Yámà, tapè ek ku tudduán yù ira ginaká ni Israel, nga meyárik ta nagawáwán nga karneru.” 25Á pakkagi ni Apu Kesu karanniaw, namalittúkak yù babay sù arubáng na, á kinagi na, “Apu, abbágám mà bì,” kun na. 26Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Ari mepángngà nga mepamakán sù ítu yù mepamakán nakuan sù abbing.” Yáyù kinagi ni Apu, gapu ta ari Kudio yù babay nga makikomá kuna, á meyárik yù ira ari Kudio ta ítu, nga ari mesipà sù ira Kudio, nga tatole ni Namarò. 27Á simibbák yù babay, á kinagi na, “Wan, Apu. Ngam yù ira ítu, kanad da yù buttá nga naggapu ta lamesá nayù yápu ra,” kun nayù babay kuna. 28Á kinagi na laguk ni Apu Kesu sù babay, “Tíyá, mapalurò laguk yù ikáyâ mu megapu sù napasigaggà nga ángngikatalà mu nikán.” Á dagarágâ nga nammapiá yù anâ nayù babay.

Yù Pammapiá ni Apu Kesu sù Aru nga Tatolay

29Á nánaw si Apu Kesu tán, nga nappatalay. Á nattalebák ta aggik na bebay na Galilia, á giminon sù puddul, á nagitubang tán. 30Á jimináddán kuna yù kitáru nga tatolay nga mangiyángay sù ira pilay, pukul ánna nagappul, buling, umal, ánna aru paga nga máttakì, nga inipe ra ta arubáng na. Á pinammapiá na ira ngámin. 31Á napállâ yù ira tatolay ta pakasingad da ta nammapiángin ngámin yù ira máttakì nga mepulù nira, ta naginná ra nga makobobugin yù ira umal, á nasingad da yù ira pukul ánna nagappul nga egga ngin yù limá ra ánna takki ra, ánna makalakák yù ira pilay, ánna makasinganin yù ira buling. Á jinaráyo ra si Namarò, nga pakimorayán nayù ira ginaká ni Israel.

Yù Pammakán ni Apu Kesu ta Appátaribu nga Lálláki

Markus 8:1-10

32Á gapu ta nabayák ira ta kakáddapán nga aranni ta bebay na Galilia, inagálán ni Apu Kesu yù ira sinudduán na nga umay kuna. Á kinagi na nira, “Nakalò yù allà ku sawe ira tatolay, ta tallu nga ággaw iren saw giák ku, á awánin ta kanad da. Á arák ku ikáyâ nga palabbetan ira, nga gibisibisinán, marakè makkakápi ira ánna magaliwawwang nga matombá ta pallakák da ta dálan,” kun na. 33Á kinagi nayù ira sinudduán na kuna, “Sisaw yù pangápát tam ta ipamakát tam sawe ira kitáru nga tatolay saw kalállammatán?” kud da. 34Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Pígiá bullung nga pán yù ajjan nikayu?” kun na. “Pitu bullung nga pán, ánna ajjan baddì nga sirá gapay,” kud da kuna.

35Á yáyù nga pinagitubang na laguk ni Apu Kesu yù ira tatolay ta dabbun. 36Á inâ na yù pitu bullung nga pán ánna yù ira sirá. Á kabalin na nabbalabálà kâ Namarò, giddigidduá na ira, á iniyawâ na sù ira sinudduán na. Á inisinek da sù ira tatolay. 37Á kiminán ira ngámin áddè ta kabattuk da. Á pitu nga darakal nga lappi yù napannu sù buná ra, nga inunnuk nayù ira sinudduán na. 38Á appátaribu nga lálláki yù kiminán, ánna yù ira bábbay ánna ábbing paga.

39Á ta kabalid da kiminán nayù ira magaru, pinalabbè ni Apu Kesu ira ta giád da. Á nánaw gapay di Apu Kesu nga nattakay ta barangay, á minay ira ta lugár na Magadan.