Search form

Mattiu 15:11

11“Ari yù kanan nga itallung na tolay ta simù na yù mamaddaping ta tolay, nu ari galâ yù iniyubobuk na nga mallawán ta simù na yù paggapuán nayù karaping na. Yù pagubobuk na ta narákè nga naggapu ta nonò na, yawe yù mangari sù awayyá na nga makimoray kâ Namarò,” kun ni Apu Kesu.