Search form

Mattiu 15:13

13“Wan ay,” kun ni Apu Kesu. “Á mabaddul sangaw gemma ngámin nga katággitádday nga mulá nga arán na inimulá nayù Yámà nga ajjan ta lángì.