Search form

Mattiu 15:14

14Paguráyán naw lâ yù ira buling nga mangering sù ira kagittá ra nga buling nga umay mappetuluk nira. Á nu ituddu na buling sù kabbulun na nga buling yù pallakarád da, mapannâ ira duá sangaw ta abbû,” kun na.