Search form

Mattiu 15:18

18Ngam ta pagubobuk na, yù mallawán ta simù na, yaw naggapu ta nonò na tolay, á yáyù yù mamaddaping ta tolay, ánna mangari sù awayyá na nga makimoray kâ Namarò.