Search form

Mattiu 15:19

19Ta yù nonò na tolay yù paggapuán nayù narákè nga ággangnguá na nga mamapátay, mangarallaw ánna makikarallaw, makkokò, á malladduk nga massistígu, ánna mallilíbâ.