Search form

Mattiu 15:22

22Á ajjan tán yù babay nga taga Kenan, nga minay kâ Apu Kesu. Á inikatol na nga kinagi kâ Apu Kesu, “Ikállà makè, Apu, sikaw nga Ginaká ni Patul Dabid, ta narigirigâ yù anâ ku nga babay, nga nagunagán na anitu!” kun nayù babay.