Search form

Mattiu 15:26

26Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Ari mepángngà nga mepamakán sù ítu yù mepamakán nakuan sù abbing.” Yáyù kinagi ni Apu, gapu ta ari Kudio yù babay nga makikomá kuna, á meyárik yù ira ari Kudio ta ítu, nga ari mesipà sù ira Kudio, nga tatole ni Namarò.