Search form

Mattiu 15:27

27Á simibbák yù babay, á kinagi na, “Wan, Apu. Ngam yù ira ítu, kanad da yù buttá nga naggapu ta lamesá nayù yápu ra,” kun nayù babay kuna.