Search form

Mattiu 15:29

Yù Pammapiá ni Apu Kesu sù Aru nga Tatolay

29Á nánaw si Apu Kesu tán, nga nappatalay. Á nattalebák ta aggik na bebay na Galilia, á giminon sù puddul, á nagitubang tán.