Search form

Mattiu 15:30

30Á jimináddán kuna yù kitáru nga tatolay nga mangiyángay sù ira pilay, pukul ánna nagappul, buling, umal, ánna aru paga nga máttakì, nga inipe ra ta arubáng na. Á pinammapiá na ira ngámin.