Search form

Mattiu 15:31

31Á napállâ yù ira tatolay ta pakasingad da ta nammapiángin ngámin yù ira máttakì nga mepulù nira, ta naginná ra nga makobobugin yù ira umal, á nasingad da yù ira pukul ánna nagappul nga egga ngin yù limá ra ánna takki ra, ánna makalakák yù ira pilay, ánna makasinganin yù ira buling. Á jinaráyo ra si Namarò, nga pakimorayán nayù ira ginaká ni Israel.