Search form

Mattiu 15:36

36Á inâ na yù pitu bullung nga pán ánna yù ira sirá. Á kabalin na nabbalabálà kâ Namarò, giddigidduá na ira, á iniyawâ na sù ira sinudduán na. Á inisinek da sù ira tatolay.