Search form

Mattiu 15:37

37Á kiminán ira ngámin áddè ta kabattuk da. Á pitu nga darakal nga lappi yù napannu sù buná ra, nga inunnuk nayù ira sinudduán na.