Search form

Mattiu 15:9

9Awán ta serbi nayù pakimore ra nikán,

gapu ta ibiláng da ta bilin ni Namarò yù ituddu ra lápay,

nga naggapu galâ ta nonò na tolay,’ kun ni Namarò.”