Search form

Mattiu 16

Kiddawan nayù ira Parisio yù Panákkilalád da

Markus 8:11-13; Lukas 12:54-56

1Á minay kâ Apu Kesu yù ira Parisio ánna yù ira Sadusio gapay, ta nattatádday ira nga magalek sù awayyá ra nga manukuk kuna. Á yáyù nga kinagi ra kuna ta ipasingan na nira yù pamagaddátu na, nga panákkilalád da ta kuruk nga ajjan kuna yù pakáwayyá na nga naggapu kâ Namarò ta lángì. 2Á simibbák si Apu Kesu nira nga kun na, “Á ta lammak na bilák, nu masingan naw ta ujjojjin yù lángì, ammu naw ta mapiá támma yù tiempu sangaw nu ummá. 3Á ta alippánnawák nu masingan naw ta ujjojjin ánna maribbà yù lángì, ammu naw ta magurán onu mabbaggiu sangaw támma. Ammu naw manákkilála ta tiempu megapu sù lángì, ngam arán naw mánnámmuán yù kebalinán nayù panákkilalán ni Namarò nga mesimmu ta kággággaw! 4Anni ngillâ kinarákè nayù ira tatolay karanniaw nga ággaw, nga awán ta ángnguruk da kâ Namarò! Alek kayu lâ alek ta panákkilalán nga makapállâ, ngam awán ta mepasingan nikayu, nu ari galâ yù kunnay sù napagaddátu nga nesimmu ngaw kâ Jona,”+ kun ni Apu Kesu nira. Á nánawán na ira.

Pagimuguran ni Apu Kesu yù ira Sinudduán na

Markus 8:14-21

5Á pakarákì di Apu Kesu ta dammáng na bebay, nanonò nayù ira sinudduán na ta náttamád da yù nabbálun ta pán. 6Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Magimuguk kayu ánna mappalán sù áppalappák ta pán nayù ira Parisio ánna Sadusio,” kun na nira. 7Á arád da kánnámmuán yù kinagi na nira. Á yáyù nga nakkaká-ubobuk ira sù kinagi na nira, “Yawe kinagi na nittam támma gapu ta awán ittam ta pán,” kud da. 8Á ammu ni Apu Kesu ta arád da nánnámmuán yù kebalinán nayù kinagi na, á yáyù nga kinagi na, “Aro, baddì garè yù ángngikatalà naw! Anni má ta ubu-ubobugan naw yù káwán na bálun naw nga pán? 9Arán naw paga kánnámmuán? Arán naw panò manonò yù límá bullung nga pán nga nepakán sù ira límáribu nga lálláki, ánna pígiá nga lappi yù nonnuk naw nga buná ra? 10Onu yù pitu nga bullung nga pán nga nepakán sù ira appátaribu nga lálláki, ánna pígiá lappi nga buná ra yù nonnuk naw gapay tán? 11Ngattá, ta arán naw paga kánnámmuán ta ari meyannung ta pán yù ubobugak ku nikayu? Mappalán kayu sù áppalappák ta pán nayù ira Parisio ánna Sadusio!” kun na. 12Á yáyù nga nánnámmuád da laguk ta ari gemma meyannung ta pán yù kinagi na nga palánad da, nu ari galâ yù ituddu nayù ira Parisio ánna Sadusio.

Matákkilalán ni Eduru yù Mangiyígù nga Mammaguray

Markus 8:27-30; Lukas 9:18-21

13Á minay laguk di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na ta lugár nga aranni sù ili na Sesaria Pilippi. Á keggá ra tán, nakiubobuk si Apu Kesu sù ira sinudduán na, á iniyabbû na nira, “Anni, kanu, yù kagian na tatolay nga meyannung nikán? Sikán nga Kaká na ngámin nga tatolay, asinningà, kanu?” kun na. 14Á initabbák da kuna, “Ajjan yù ira makkagi ta sikaw kanu si Kuan nga Minánnigù,” kud da. “Á yù ira káruán kanu, kagiad da ta sikaw si Elias, nga yù ngaw ábbilinán ni Namarò. Á ajjan paga yù ira nga makkagi ta sikaw kanu si Jeremia onu tádday sù ira ngaw ábbilinán ni Namarò,” kud da kuna. 15Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Á sikayu. Asinningà ta ánninganán naw?” kun na. 16Á simibbák si Simon Eduru, á kinagi na, “Sikaw si Kiristu, nga Anâ nayù sigga-inángà nga Namarò, nga sinullà na nga umay mammaguray ta dabbuno,” kun na. 17Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kuna, “Napiá yù ággiám mu, Simon, nga anâ ni Jona! Ta ari tolay yù nangipakánnámmu nikaw sawe nga kinagim, nu ari galâ yù Yámà nga ajjan ta lángì. 18Á yáyù nga kagiak ku nikaw, ta ingágat taka laguk ta Eduru, nga batu yù kebalinán na, gapu ta kun na batu nga maláddá yù kinagim nga meyannung nikán, nga pangikatalakán nayù ira ngámin nga metádday nikán. Á aggira nga metádday nikán, meyárik ira ta kapilliâ nga patáddagak ku. Á gapu ta pangikatalà da nikán, awán bulubugá ta makáppù nira, mássiki nu si Satanas ánna yù ira girakaráketán nga tumuttul kuna. 19Á ikatalà ku nikaw yù pakáwayyám nga mangilayalayâ ta meyannung sù pammagure ni Namarò, nga kun na ánnúsi nga mangibukâ sù pammagurayán na ta lángì. Á yù ngámin nga ipugik mu nga mangnguá sawe dabbuno, yáyù gapay mepugik ta lángì. Á ta kunnian gapay, ngámin yù anugutam mu nga mangnguá sawe dabbuno, yáyù gapay meyanugù ta lángì,” kun ni Apu.

20Á kabalin na nakkagi kâ Eduru karanniaw, pinappalán na laguk yù ira sinudduán na ta arád da iparámak ta aggina si Kiristu nga Mammaguray nga sinullà ni Namarò.

Ipalappâ ni Apu Kesu yù Duttál sangaw nga Jigâ na ánna Pate na

Markus 8:31-33; Lukas 9:22

21Á áddè tán nga ággaw, pinegapuanán ni Apu Kesu nga ipakánnámmu sù ira sinudduán na yù mesimmuán na sangaw. Á kinagi na nira, “Máwák nga umayà ta Jerusalem, tapè attamák ku yù panigirigâ da nikán nayù ira giriámán ánna yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu nga mangituddu sù tunung. Á ipapáte rangà sangaw, ngam paginnanolayan nangà ni Namarò sangaw nu mekatallu nga ággaw,” kun na. 22Á pakaginná ni Eduru sù kinagi ni Apu Kesu, inilillì na, á kinagi na kuna, “Apu, parè bì ta ilillì naka ni Namarò, tapè ari bulubugá mesimmu nikaw danniaw nga kinagim!” kun na. 23Ngam inarubáng ni Apu Kesu si Eduru ánna kinagi na kuna, “Arayyuám mà, ta iniyubobuk mu nikán yù ubobuk ni Satanas. Arám mà igaggak, ta tuppálak ku yù ipakuá ni Namarò nikán. Á ari naggapu kâ Namarò yù ánnonò mu, nu ari galâ negagángay nga ánnononò na tolay,” kun na.

Taddánán ni Apu Kesu yù ira Tumuttuttul kuna

Markus 8:34–9:1; Lukas 9:23-27

24Á kabalin na nakiubobuk kâ Eduru, kinagi ni Apu Kesu sù ira ngámin nga sinudduán na, “Yù tolay nga máyâ nga metádday nikán, máwák na nga tumulù nikán. Á yaw lâ tuppálan na yù ipakuâ kuna galâ, nga ari yù ikáyâ na, mássiki nu máwák nga attamán na lâ yù jigâ onu yù pate na megapu sù panguruk na nikán. Á ta kunnian iyabága na yù kurù na ánna tuttulan nangà. 25Ta yù tolay nga mangengá sù ággián na, matay sangaw, á kengá lâ yù inángà na, gapu ta mesinná yù tolay kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ngam yù tolay nga ari mangengá sù ággián na, mássiki nu matay megapu sù panguruk na nikán, ajjan kuna yù mannanáyun nga inángà, gapu ta mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè. 26Á napiá panò yù ággián na tolay, nu málâ na ngámin yù egga ta dabbuno, ngam awán ta ákkiyápu na kâ Namarò? Ari gemma napiá, tanu awán ta ákkiyáma na kâ Namarò, mesinná kuna. Ajjan panò yù awayyá na nga mappagá sù mannanáyun nga inángà? Awán gemma. 27Á duttál sangaw yù ággaw na panolì ta dabbuno, sikán, nga Kaká na ngámin na tatolay, nga maddalingáráng ta karáyo nayù Yámà ánna áddalingáráng na. Á mepulù nikán yù ira darobak ku. Á bálatak ku yù ngámin ira nga tatolay nga katággitádday ta meyannung galâ sù kingngikingnguá na. 28Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Ajjan ira saw nikayu nga ari sangaw paga matay áddè ta arád dangà masingan nga umay mammaguray sù ira tatolè, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu.