Search form

Mattiu 16:18

18Á yáyù nga kagiak ku nikaw, ta ingágat taka laguk ta Eduru, nga batu yù kebalinán na, gapu ta kun na batu nga maláddá yù kinagim nga meyannung nikán, nga pangikatalakán nayù ira ngámin nga metádday nikán. Á aggira nga metádday nikán, meyárik ira ta kapilliâ nga patáddagak ku. Á gapu ta pangikatalà da nikán, awán bulubugá ta makáppù nira, mássiki nu si Satanas ánna yù ira girakaráketán nga tumuttul kuna.