Search form

Mattiu 16:19

19Á ikatalà ku nikaw yù pakáwayyám nga mangilayalayâ ta meyannung sù pammagure ni Namarò, nga kun na ánnúsi nga mangibukâ sù pammagurayán na ta lángì. Á yù ngámin nga ipugik mu nga mangnguá sawe dabbuno, yáyù gapay mepugik ta lángì. Á ta kunnian gapay, ngámin yù anugutam mu nga mangnguá sawe dabbuno, yáyù gapay meyanugù ta lángì,” kun ni Apu.