Search form

Mattiu 16:21

Ipalappâ ni Apu Kesu yù Duttál sangaw nga Jigâ na ánna Pate na

Markus 8:31-33; Lukas 9:22

21Á áddè tán nga ággaw, pinegapuanán ni Apu Kesu nga ipakánnámmu sù ira sinudduán na yù mesimmuán na sangaw. Á kinagi na nira, “Máwák nga umayà ta Jerusalem, tapè attamák ku yù panigirigâ da nikán nayù ira giriámán ánna yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu nga mangituddu sù tunung. Á ipapáte rangà sangaw, ngam paginnanolayan nangà ni Namarò sangaw nu mekatallu nga ággaw,” kun na.