Search form

Mattiu 16:23

23Ngam inarubáng ni Apu Kesu si Eduru ánna kinagi na kuna, “Arayyuám mà, ta iniyubobuk mu nikán yù ubobuk ni Satanas. Arám mà igaggak, ta tuppálak ku yù ipakuá ni Namarò nikán. Á ari naggapu kâ Namarò yù ánnonò mu, nu ari galâ negagángay nga ánnononò na tolay,” kun na.