Search form

Mattiu 16:24

Taddánán ni Apu Kesu yù ira Tumuttuttul kuna

Markus 8:34–9:1; Lukas 9:23-27

24Á kabalin na nakiubobuk kâ Eduru, kinagi ni Apu Kesu sù ira ngámin nga sinudduán na, “Yù tolay nga máyâ nga metádday nikán, máwák na nga tumulù nikán. Á yaw lâ tuppálan na yù ipakuâ kuna galâ, nga ari yù ikáyâ na, mássiki nu máwák nga attamán na lâ yù jigâ onu yù pate na megapu sù panguruk na nikán. Á ta kunnian iyabága na yù kurù na ánna tuttulan nangà.