Search form

Mattiu 16:26

26Á napiá panò yù ággián na tolay, nu málâ na ngámin yù egga ta dabbuno, ngam awán ta ákkiyápu na kâ Namarò? Ari gemma napiá, tanu awán ta ákkiyáma na kâ Namarò, mesinná kuna. Ajjan panò yù awayyá na nga mappagá sù mannanáyun nga inángà? Awán gemma.