Search form

Mattiu 16:27

27Á duttál sangaw yù ággaw na panolì ta dabbuno, sikán, nga Kaká na ngámin na tatolay, nga maddalingáráng ta karáyo nayù Yámà ánna áddalingáráng na. Á mepulù nikán yù ira darobak ku. Á bálatak ku yù ngámin ira nga tatolay nga katággitádday ta meyannung galâ sù kingngikingnguá na.