Search form

Mattiu 16:3

3Á ta alippánnawák nu masingan naw ta ujjojjin ánna maribbà yù lángì, ammu naw ta magurán onu mabbaggiu sangaw támma. Ammu naw manákkilála ta tiempu megapu sù lángì, ngam arán naw mánnámmuán yù kebalinán nayù panákkilalán ni Namarò nga mesimmu ta kággággaw!