Search form

Mattiu 16:4

4Anni ngillâ kinarákè nayù ira tatolay karanniaw nga ággaw, nga awán ta ángnguruk da kâ Namarò! Alek kayu lâ alek ta panákkilalán nga makapállâ, ngam awán ta mepasingan nikayu, nu ari galâ yù kunnay sù napagaddátu nga nesimmu ngaw kâ Jona,” kun ni Apu Kesu nira. Á nánawán na ira.