Search form

Mattiu 16:8

8Á ammu ni Apu Kesu ta arád da nánnámmuán yù kebalinán nayù kinagi na, á yáyù nga kinagi na, “Aro, baddì garè yù ángngikatalà naw! Anni má ta ubu-ubobugan naw yù káwán na bálun naw nga pán?