Search form

Mattiu 17

Nanguli yù Baggi ni Apu Kesu

Markus 9:2-13; Lukas 9:28-36

1Á pappasá na annam nga ággaw, á inipulù ni Apu Kesu di Eduru ánna yù ira duá nga mawwagi, di Ime kâ Kuan. Á aggira lâ yù giminon sù puddul. 2Á labbè da ta utun na puddul, nanguli yù baggi ni Apu Kesu sù pakkaká-arubáng da, nga naddalingáráng nga kunnay ta bilák. Á nerallà yù kapuro na barawási na, nga makatulang nga kunnay ta pattangngá na ággaw. 3Á ikáddagâ lâ limittuák nira di Moyses kâ Elias, nga yù ira ngaw ábbilinán ni Namarò, nga makiubobuk kâ Apu Kesu. 4Á yáyù nga kinagi ni Eduru kâ Apu Kesu, “Apu, napiá ta ajjan ittam saw. Á nu ikáyâ mu, ipappadde takayu laguk ta tallu nga amíngán, nga ággitádde naw, sikayu kári Moyses kâ Elias,” kun na.

5Á ta pagubobuk na lâ paga ni Eduru, nalepuanán ira ta kunam nga makatulang. Á naginná ra yù ngárál nga naggapu sù kunam, á kinagi na, “Yawe yù Anâ ku nga iddukak ku. Á kuruk nga ayatánà kuna. Magginná kayu laguk sù kagian na,” kun nayù ngárál.

6Á pakaginná nayù ira sinudduán ni Apu Kesu sù ngárál, napállâ ira. Á nallakak ira ta dabbun, gapu ta nerallà yù assing da. 7Á mináranni si Apu Kesu nira, á siniggek na ira, á kinagi na, “Gumikkáng kayu. Ari kayu maganássing,” kun na nira. 8Á panánguk da kuna, awát ta tanakuán nga nasingad da nu ari lâ si Apu Kesu.

9Á minutù di Apu Kesu ta puddul. Á utù da, sinaddánán na ira ni Apu Kesu ta napiá, “Arán naw ubobugan yù nasingan naw ta puddul áddè ta aringà maginnanolay, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun na. 10Á iniyabbû da kuna, “Á ngattá laguk, ta kagian nayù ira mangituddu sù tunung ta máwák nga mapolu bì nga duttál si Elias lage nayù Kiristu nga mammaguray?”+ kud da. 11Á initabbák ni Apu Kesu, “Wan, kuruk yian, ta mapolu nga umay si Elias, tapè paránan na ngámin. 12Á kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Minay ngin si Elias, ngam arád da garè natákkilalán. Á kingnguá ra lâ kuna yù inikákáyâ da. Á kunnian gapay sangaw yù akkuád da nikán, nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu nira. 13Á yáyù nga nánnámmuán nayù ira sinudduán na ta si Kuan nga Minánnigù yù ubobugan na nira.

Yù Pamapáno ni Apu Kesu ta Anitu sù Abbing nga Minábballiák

14Á utù di Apu Kesu, ajjan yù magaru nga tatolay nga jiminápun nira. Á jimikkì kâ Apu Kesu yù tádday, nga namalittúkak ta arubáng na. Á nakimállà kuna, á kinagi na, 15“Apu, ikállà mu bì yù anâ ku nga laláki, ta minábballiák, á nepallà yù jigâ na, ta sigídá mapannâ ta api onu danum. 16Á iniyángè sù ira sinudduám mu, ngam arád da mapammapiá,” kun na. 17Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Aro! Anni yù katatole naw nga kitáttaggâ nonò naw! Ngattá, ta awán paga ta ángngikatalà naw kâ Namarò? Pígiá nga ággaw paga yù paggiák ku nikayu? Kunnasi panò yù ággiyattam ku nikayu áddè ta arán nawà ikatalà? Iyánge naw bì saw nikán yù abbing,” kun na. 18Á iniyánge ra yù abbing sù gián na. Á gimmá ni Apu Kesu yù nattaliponak, á nallawán sù abbing. Á dagarágâ nga nammapiá yù abbing.

19Á kabalin na yaw, nu awánin yù ira káruán nga tatolay, minay lâ kâ Apu Kesu yù ira sinudduán na, á iniyabbû da kuna, “Á anni má ta arám mi mapalawán yù anitu?” kud da kuna. 20Á kinagi na nira, “Baddì lâ garè yù ángngikatalà naw kâ Namarò. Á kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Nu ajjan nakuan yù ángngikatalà naw nga kun na karakal na kabadditán nga bukal, makáwayyá kayu nga makkagi ta magalì yawe puddul, á magalì. Ta awán bulubugá ta arán naw makuá nu mangikatalà kayu kâ Namarò,” kun ni Apu Kesu. 21Ngam yù anitu nga kunnian, nu ikáyâ naw mapalawán, máwák nga ari kayu bì kumán, tapè tángngagan naw lâ yù pakimi-imállà naw kâ Namarò.

Pidduá ni Apu Kesu nga Kagian yù Pate na

Markus 9:30-32; Lukas 9:43b-45

22Á ta keggá di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na ta Galilia, kinagi na nira, “Sangaw nu manganánnuán, gaputad dangà, á iyawâ dangà sù ira tatolay nga malussaw nikán. 23Á papatáyad dangà. Á nu mappasá yù tallu nga ággaw, maginnanolayà,” kun na. Á ta pakaginná nayù ira sinudduán na ta papatáyad da, nakalò yù daddam da.

Mabbuwì di Apu Kesu sù ira Mattuki ta Bale ni Namarò

24Á labbè di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na ta ili na Kapernium, jimikkì kâ Eduru yù ira mináttuki ta buwì sù bale ni Namarò. Á iniyabbû da kuna, “Mappagá panò yù mesturu naw sù buwì nayù mangilin nga kapilliá?” kud da. 25“Wanay,” kun ni Eduru nira. Á simillung laguk si Eduru sù balay nga pagginán ni Apu Kesu. Á tallung ni Eduru ta balay, lage na nagubobuk, kinagi ni Apu Kesu kuna, “Anni yù kagiam mu, Simon? Asinni yù ira mappagá ta buwì onu seddulá sù ira patul nga mammaguray ta dabbuno? Mabbuwì panò yù ira pamiliá ra? Onu yù ira káruán nga tatolay?” kun na kâ Eduru. 26Á kinagi ni Eduru, “Yù ira káruán nga tatolay,” kun na. “Wan,” kun ni Apu. “Á yáyù nga sittam nga pamiliá ni Namarò, arát tam máwák yù mappagá ta buwì sù bale na. 27Ngam arát tam akkuán yù ipappore ra. E ka laguk ta bebay nga mamannuì. Á yù olu nga sirá nga málâ mu, á ungngátam mu yù simù na, á masingam mu yù kuártu. Apam mu, ta makatò ta pabbuwì na duá. Á em mu laguk ipappagá ta buwì ta,” kun ni Apu kâ Eduru.