Search form

Mattiu 17:1

Nanguli yù Baggi ni Apu Kesu

Markus 9:2-13; Lukas 9:28-36

1Á pappasá na annam nga ággaw, á inipulù ni Apu Kesu di Eduru ánna yù ira duá nga mawwagi, di Ime kâ Kuan. Á aggira lâ yù giminon sù puddul.