Search form

Mattiu 17:12

12Á kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Minay ngin si Elias, ngam arád da garè natákkilalán. Á kingnguá ra lâ kuna yù inikákáyâ da. Á kunnian gapay sangaw yù akkuád da nikán, nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu nira.