Search form

Mattiu 17:14

Yù Pamapáno ni Apu Kesu ta Anitu sù Abbing nga Minábballiák

14Á utù di Apu Kesu, ajjan yù magaru nga tatolay nga jiminápun nira. Á jimikkì kâ Apu Kesu yù tádday, nga namalittúkak ta arubáng na. Á nakimállà kuna, á kinagi na,