Search form

Mattiu 17:17

17Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Aro! Anni yù katatole naw nga kitáttaggâ nonò naw! Ngattá, ta awán paga ta ángngikatalà naw kâ Namarò? Pígiá nga ággaw paga yù paggiák ku nikayu? Kunnasi panò yù ággiyattam ku nikayu áddè ta arán nawà ikatalà? Iyánge naw bì saw nikán yù abbing,” kun na.