Search form

Mattiu 17:19

19Á kabalin na yaw, nu awánin yù ira káruán nga tatolay, minay lâ kâ Apu Kesu yù ira sinudduán na, á iniyabbû da kuna, “Á anni má ta arám mi mapalawán yù anitu?” kud da kuna.