Search form

Mattiu 17:20

20Á kinagi na nira, “Baddì lâ garè yù ángngikatalà naw kâ Namarò. Á kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Nu ajjan nakuan yù ángngikatalà naw nga kun na karakal na kabadditán nga bukal, makáwayyá kayu nga makkagi ta magalì yawe puddul, á magalì. Ta awán bulubugá ta arán naw makuá nu mangikatalà kayu kâ Namarò,” kun ni Apu Kesu.