Search form

Mattiu 17:22

Pidduá ni Apu Kesu nga Kagian yù Pate na

Markus 9:30-32; Lukas 9:43b-45

22Á ta keggá di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na ta Galilia, kinagi na nira, “Sangaw nu manganánnuán, gaputad dangà, á iyawâ dangà sù ira tatolay nga malussaw nikán.