Search form

Mattiu 17:26

26Á kinagi ni Eduru, “Yù ira káruán nga tatolay,” kun na. “Wan,” kun ni Apu. “Á yáyù nga sittam nga pamiliá ni Namarò, arát tam máwák yù mappagá ta buwì sù bale na.