Search form

Mattiu 17:9

9Á minutù di Apu Kesu ta puddul. Á utù da, sinaddánán na ira ni Apu Kesu ta napiá, “Arán naw ubobugan yù nasingan naw ta puddul áddè ta aringà maginnanolay, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun na.