Search form

Mattiu 18

Yù Ituddu ni Apu Kesu nga Meyannung sù Ággián nayù Makáwayyá

Markus 9:33-37; Lukas 9:46-48

1Á sangaw nu manganánnuán, minay kâ Apu Kesu yù ira sinudduán na, á iniyabbû da kuna, “Apu, asinni nikami yù kátannangán sù pammagurayán ni Namarò ta lángì?” kud da kuna. 2Á inagálán na laguk ni Apu Kesu yù baddì nga abbing, nga inipe na ta tangngá ra. 3Á kinagi na nira, “Innan naw yawe abbing. Kuruk yù kagiak ku nikayu, ari kayu bulubugá mesipà sù pammagurayán ni Namarò ta lángì nu arán naw ulian yù nonò naw ta kunnay ta nonò na yawe abbing nga tumulù. 4Ta yù tolay nga tumulù ta kunnay sawe abbing, aggina yù kátannangán sù pammagurayán ni Namarò ta lángì. 5Á yù tolay nga manguruk nikán, nu iddukan na yù kunniaw nga abbing megapu sù panguruk na nikán, sikán gapay yù iddukan na,” kun ni Apu.

Yù Mesimmu sù Tolay nga Mangirudduák ta Malliwâ yù Kabbulun na

Markus 9:42-48; Lukas 17:1-2

6Á nagubobuk paga si Apu Kesu, á kinagi na, “Yù tolay nga manudduák nga mamalliwâ sù tádday nga kunniaw nga abbing nga mangikatalà nikán, napiá nakuan nu gakkakád da ta batu nga ággilingán, á ed da itabbà ta bebay, tapè malaggabán nga ari maketuddu ta narákè sù ira ábbing. 7Á nakállállà yù ira tatolay ta dabbuno, ta aru yù ira mangituddu ta narákè, tapè makaliwâ yù ira kábulud da. Á negagángay gemma nga ajjan yù ira manudduák sù ira kábulud da ta malliwâ ira. Ngam kábbi yù tolay nga mamalliwâ sù ira kábulun na, gapu ta narámmà sangaw yù pamagikáru ni Namarò kuna. 8Á ta ángngarigán nu yù limá naw onu takki naw yù paggapuán nayù pakaliwatán naw, á más napiá nu gappulan naw nakuan ánna itabbà naw, tapè arán naw mapidduán yù malliwâ. Ta mássiki nu nagappul yù limá naw onu takki naw, á napiá lâ nu mesipà kayu kâ Namarò sù pagginán na ta lángì, ánnè sù keggá na duá nga limá naw onu duá nga takki naw, ngam metabbà kayu sangaw ta impiernu gapu ta arán naw likuránán yù liwâ naw. 9Á ta ángngarigán nu yù matá naw yù paggapuán nayù pakaliwatán naw, mabbabáwi kayu laguk, ánna arán naw pidduán yù malliwâ. Ta mássiki nu baddulan naw nakuan yù matá naw ánna itabbà naw, napiá lâ nu táttádday lâ yù matá naw, ánna mesipà kayu kâ Namarò ta lángì, ánnè sù keggá na duá nga matá naw, nga ketabbatán naw sangaw ta impiernu.

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù Karneru nga Náwáwán

Lukas 15:3-7

10“Magimuguk kayu laguk, tapè arán naw uyawan yù ira ábbing. Ta ajjan yù ira daroban ni Namarò nga maggián ta lángì ta arubáng nayù Yámà, nga manaron sù ira ábbing nga katággitádday. 11Á yáyù nga minayà sawe dabbuno, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, tapè iyígù ku yù ira tatolay nga náwáwán. 12Á anni laguk ta ure naw? Ta ángngarigán anni akkuán nayù tolay nga ajjan magatù nga karneru na, nu náwáwán yù tádday nira? Arán na panò panawán yù ira siámapulu ta siám, nga magárak sù garek na puddul, tapè en na aleran yù tádday nga náwáwán? Wan, gemma. 13Á kuruk yù kagiak ku nikayu, ta sangaw nu náleránin, magayáyâ yù tolay megapu sù tádday, ánnè sù ira siámapulu ta siám nga ari náwáwán. 14Á nu arán na ikáyâ na tolay ta máwáwán yù ayám na, mássiki nu tádday lâ, á nepatalugáring kâ Yáma naw ta lángì. Ta arán na ikáyâ ta mesinná kuna yù mássiki lâ tádday sù ira ábbing.

Nu Ajjan yù Kábulum mu nga Makaliwâ nikaw

15“Á sikayu nga katággitádday, nu ángngarigán ta makaliwâ nikaw yù kabbulum mu nga manguruk nikán, umay ka sù gián na, á sangaw nu dudduruá kayu lâ, kagiam mu kuna yù liwâ na. Á nu ginnán na yù kagiam mu, mapiángin yù áwwagi naw. 16Ngam nu arán na ka ginnán, á ipulù mu yù tádday onu duá nga kábulum mu, á pidduám mu umay makiubobuk kuna, tapè matuppál yù tunung nga netúrâ, nga máwák na yù duá onu tallu nga massistígu ta kuruk ngámin yù kagian naw. 17Á nu arán na ira ginnán gapay, kagiam mu sù ira ngámin nga kábulum mu nga manguruk nga nepattatádday ta paggagammungán naw. Á nu panakitán na yù kagian nayù ira ngámin nga kábulum mu nga manguruk, ibiláng naw yian ta kunnay sù ira ari manguruk kâ Namarò ánna yù ira kagittá na mináttuki ta buwì, nga mangilogò.

Yù Pakáwayyá naw nga Makkagi ta Mepugik ánna Meyanugù

18“Á kuruk yaw nga kagiak ku nikayu, ta magamaguray lâ yù kagian naw nga mepugik nga akkuán na tolay ta dabbuno, yáyù gapay mepugik ta lángì. Á magamaguray lâ yù anugutan naw nga akkuán na tolay ta dabbuno, yáyù gapay meyanugù ta lángì. 19Á ajjan paga yù kagiak ku nikayu, ta nu ajjan duá nikayu nga metádday ta nonò da nga meyannung sù ipakimállà da kâ Namarò, yáyù palurotan na sangaw nayù Yámà ta lángì megapu nira. 20Ta nu ajjan mássiki dudduruá lâ onu tallu nga maggagammung megapu sù pakiyápu ra nikán, ajjanà gapay ta tangngá ra.”

Yù Mesimmu sù Tolay nga Manakì Mamakomá sù Kabbulun na

21Á minay laguk si Eduru kâ Apu Kesu, á iniyabbû na, “Apu, ta ángngarigán, nu ajjan yù kabbuluk ku nga makaliwâ nikán, mamepígiá panò yù pamakomâ kuna? Mameppitu panò?” kun ni Eduru. 22Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Ari lâ mameppitu yù pamakomám kuna, ngam mássiki mamepígiá yù pakaliwâ na nikaw, kunnian gapay yù pamakomám kuna,” kun ni Apu Kesu.

23Á yáyù nga nagángngarigán si Apu Kesu, á kinagi na, “Á kunniaw laguk yù keyarigán nayù pammagure ni Namarò ta lángì. Ajjan yù patul nga ikáyâ na pasikkálan yù nelistá nga gatù nayù ira tatole na. 24Á pamegapu na nga mattuki sù pagatù na, iniyánge ra ta arubáng na yù tádday nga jinibu yù gatù na. 25Á gapu ta awán bulubugá ta awayyá na nga mappagá, ipeláku nayù patul laguk ánna yù atáwa na konsu yù ira ánâ na, ánna yù ngámin nga kukuá ra, tapè mapagán yù gatù na. 26Á dagarágâ nga namalittúkak yù tolay ta arubáng nayù yápu na nga patul, nga nakimi-imállà kuna, ‘Apu, ikállà mà, á pagák ku sangaw ngámin yù gatù ku nikaw,’ kun na. 27Á nakalò yù allà nayù patul sù tole na, á pinakomá na ngámin yù gatù na, á pinalubbáng na yù tolay. Á pinapáno na, tapè lubbekin ta bale na.

28“Á ta páno nayù tolay sù bale nayù patul, nerapunán na yù kabbulun na nga nakagatù kuna ta baddì lâ. Nakúráng ta magatù yù gatù na kuna. Á ginápù na ánna piddal na. ‘Pagám mu yù gatù mu nikán!’ kun na kuna. 29Á dagarágâ nga namalittúkak yù kabbulun na ta arubáng na nga nakikomá kuna, ‘Ikállà mà, ta pagák ku sangaw ngámin yù gatù ku nikaw,’ kun na kuna. 30Ngam nanakì, á en na laguk inipepukù áddè ta pakapagá na sù gatù na.

31“Á pakasingan nayù ira kábulun na sù kingnguá nayù tolay nga napakomá nen nayù patul ta gatù na, nerallà yù daddam da. Á ed da iniránuk sù yápu ra. 32Á inipágál nayù patul yù tolay, á kinagi na kuna, ‘Anni yù narámak ku nga kingnguám! Anni ngillâ kinarákè mu! Pinakomá taka sù ngámin nga gatù mu nikán gapu ta nakimállà ka nikán. 33Ari panò napiá nu ikállà mu gapay nakuan yù kabbulum mu, nga kunnay sù pangikállà ku nikaw?’ kun nayù patul sù tolay. 34Á kitaporay yù patul, á inipebáluk na, tapè jigirigátad da áddè ta mapagán na ngámin yù gatù na.

35“Á kunnian gapay sangaw yù akkuán ni Ammò ku ta lángì sù katággitádday nikayu nga ari mamakomá sù kabbulun na nga nakaliwâ kuna,” kun na.