Search form

Mattiu 18:10

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù Karneru nga Náwáwán

Lukas 15:3-7

10“Magimuguk kayu laguk, tapè arán naw uyawan yù ira ábbing. Ta ajjan yù ira daroban ni Namarò nga maggián ta lángì ta arubáng nayù Yámà, nga manaron sù ira ábbing nga katággitádday.