Search form

Mattiu 18:12

12Á anni laguk ta ure naw? Ta ángngarigán anni akkuán nayù tolay nga ajjan magatù nga karneru na, nu náwáwán yù tádday nira? Arán na panò panawán yù ira siámapulu ta siám, nga magárak sù garek na puddul, tapè en na aleran yù tádday nga náwáwán? Wan, gemma.