Search form

Mattiu 18:15

Nu Ajjan yù Kábulum mu nga Makaliwâ nikaw

15“Á sikayu nga katággitádday, nu ángngarigán ta makaliwâ nikaw yù kabbulum mu nga manguruk nikán, umay ka sù gián na, á sangaw nu dudduruá kayu lâ, kagiam mu kuna yù liwâ na. Á nu ginnán na yù kagiam mu, mapiángin yù áwwagi naw.