Search form

Mattiu 18:19

19Á ajjan paga yù kagiak ku nikayu, ta nu ajjan duá nikayu nga metádday ta nonò da nga meyannung sù ipakimállà da kâ Namarò, yáyù palurotan na sangaw nayù Yámà ta lángì megapu nira.