Search form

Mattiu 18:28

28“Á ta páno nayù tolay sù bale nayù patul, nerapunán na yù kabbulun na nga nakagatù kuna ta baddì lâ. Nakúráng ta magatù yù gatù na kuna. Á ginápù na ánna piddal na. ‘Pagám mu yù gatù mu nikán!’ kun na kuna.