Search form

Mattiu 18:32

32Á inipágál nayù patul yù tolay, á kinagi na kuna, ‘Anni yù narámak ku nga kingnguám! Anni ngillâ kinarákè mu! Pinakomá taka sù ngámin nga gatù mu nikán gapu ta nakimállà ka nikán.