Search form

Mattiu 18:35

35“Á kunnian gapay sangaw yù akkuán ni Ammò ku ta lángì sù katággitádday nikayu nga ari mamakomá sù kabbulun na nga nakaliwâ kuna,” kun na.