Search form

Mattiu 18:6

Yù Mesimmu sù Tolay nga Mangirudduák ta Malliwâ yù Kabbulun na

Markus 9:42-48; Lukas 17:1-2

6Á nagubobuk paga si Apu Kesu, á kinagi na, “Yù tolay nga manudduák nga mamalliwâ sù tádday nga kunniaw nga abbing nga mangikatalà nikán, napiá nakuan nu gakkakád da ta batu nga ággilingán, á ed da itabbà ta bebay, tapè malaggabán nga ari maketuddu ta narákè sù ira ábbing.