Search form

Mattiu 18:9

9Á ta ángngarigán nu yù matá naw yù paggapuán nayù pakaliwatán naw, mabbabáwi kayu laguk, ánna arán naw pidduán yù malliwâ. Ta mássiki nu baddulan naw nakuan yù matá naw ánna itabbà naw, napiá lâ nu táttádday lâ yù matá naw, ánna mesipà kayu kâ Namarò ta lángì, ánnè sù keggá na duá nga matá naw, nga ketabbatán naw sangaw ta impiernu.